Co potřebuji jako stavebník

 • Žádost o existenci sítí

Potřebuji zjistit, kde vede plynárenské zařízení ve správě a provozu PP Distribuce v rozsahu licence na území Prahy a okolních obcí. Mapa licencovaného území je zde.

Proč si to mám povinně zjišťovat?

Je to jeden z podkladů k přípravě projektové dokumentace v případě, že se chystám něco stavět, provádět terénní úpravy, nebo zemní práce, atd. s odkazem na stavební a energetický zákon.

Podklady o existenci plynárenského zařízení zjistíte komfortně elektronicky zde, nebo po osobní návštěvě v oddělení technické dokumentace Pražské plynárenské Distribuce, a.s., na adrese:

U Plynárny 500, Praha 4, budova č. 19, 2. patro, č. dveří 333

Návštěvní dny pondělí a středa 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:00.

 • Žádost o připojení k distribuční soustavě

Chci začít odebírat plyn nebo upravit stávající odběr.

Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., je umístěn v elektronické formě na našich internetových stránkách zde.

 • Vyjádření k projektové dokumentaci

Potřebuji vyjádření k projektové dokumentaci, které si vyžádal stavební úřad pro účely povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.

Co všechno mám udělat, abych vyjádření dostal?

Než zažádám o vyjádření k projektové dokumentaci, zkontroluji, že mám všechny potřebné podklady k tomu, aby mohla být moje žádost posouzena:

 1. V situaci mám zakreslené plynárenské zařízení ve správě PP Distribuce zde.
 2. Budu se připojovat na plyn nebo upravuji stávající odběr, proto mám podanou (respektive aktualizovanou) žádost o připojení k distribuční soustavě v kategorii domácnosti/ maloodběratel/velkoodběratel a projektovou dokumentaci mám v souladu s platnými technickými podmínkami připojení (žádost o připojení k distribuční soustavě najdete zde).
 3. Stavbou respektuji ochranná pásma a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení v souladu s energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění).
 4. V případě souběhu či křížení plynárenského zařízení s navrženými sítěmi a stavbami dodám okótovaný řez křížení a v situaci okótuji souběh s plynárenským zařízením v souladu ČSN 73 6005.
 5. Projektová dokumentace je zpracovaná dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění.

 

Jakým způsobem mohu žádat o vyjádření k projektové dokumentaci ?

Elektronicky zde pouze v případě, že se jedná o jednoduchou stavbu:

 1. Stavba/úprava/demolice RD bez úprav plynárenského zařízení.
 2. Stavba/úprava/demolice RD s úpravami plynárenského zařízení.
 3. Stavba nové plynovodní přípojky.
 4. Přemístění hlavního uzávěru plynu.
 5. Odpojení plynárenského zařízení.
 6. Zavedení nového/úprava stávajícího odběrného plynového zařízení (vnitřní rozvod).

V ostatních případech projektovou dokumentaci, včetně průvodního dopisu, zašlete na adresu: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., odbor správy distribuční soustavy, U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 či podejte na podatelně Národní třída 37, 110 00 Praha 1 nebo U Plynárny 500 (areál Michle), 145 08 Praha 4. Elektronicky lze podat prostřednictvím datové schránky.

V obou případech Vaši žádost vyřídíme nejpozději do 30 dnů od podání žádosti

Elektronické podání o vyjádření k projektové dokumentaci je pouze pro jednoduché stavby. V případě, že se jedná o stavby většího rozsahu (např. komunikace, sdělovací kabely, vodovodní, stokové a tepelné sítě, bytové domy a administrativní budovy, atd.) projektovou dokumentaci, včetně průvodního dopisu, zašlete na adresu naší společnosti, nebo podejte elektronicky prostřednictvím datové schránky.

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde