Informační memorandum o zpracování osobních údajů

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO 27403505, se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 145 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 10356 (dále jen „my“ nebo „PPD“), je správce Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a odpovídá za něj.  

Rádi bychom Vám v tomto Informačním memorandu (dále jen „Informace“) poskytli přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

Informace v tomto dokumentu platí pro fyzické osoby poskytující osobní údaje, především pro zákazníky PPD, ale v přiměřené míře se uplatní rovněž pro potenciální zákazníky (tj. osoby, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu) a na zákazníky bývalé, jejichž údaje stále můžeme za určitých podmínek zpracovávat. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na rodinné příslušníky či zástupce zákazníků.

 

 1. KDO JSME, KDE A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Jsme členem koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2337 (dále jen „PPAS“) a provozujeme distribuční plynovou soustavu na území vymezeném rozhodnutím Energetického regulačního úřadu o udělení licence na distribuci plynu č. 220604881. Jedná se především o Hlavní město Praha a některá území ve Středočeském kraji. Více informací o našich činnostech naleznete na webových stránkách www.ppdistribuce.cz. Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat:

 • datovou schránkou, ID datové schránky: w9qfskt
 • osobně v našich obchodních kancelářích
 • poštou na adresu U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

Nepodaří-li se Vám vyřešit Vaši záležitost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, můžete od 25. května 2018 kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (poverenec@ppdistribuce.cz).

 

 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů zákazníků respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

 1. osobní údaje zákazníků zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 2. shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 3. rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
 4. jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesné a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 5. osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 6. zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro účely, které jsou popsány dále v této Informaci, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;
 2. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 3. jiné elektronické údaje: IP adresa, certifikát pro personalizovaný přístup na portál provozovaný PPD, lokační údaje zařízení užívaného zákazníkem, atd.;
 4. další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, výše plateb a případně další takové údaje;
 5. údaje o odběrném místě a o dodávce plynu: adresa odběrného místa, parcelní číslo pozemku, katastrální území, druh objektu, technická data odběrného místa (údaje o plynových spotřebičích, TDD, typ měření, revizní zpráva, využití odběru apod.), informace o spotřebě na základě odečtu měřicích zařízení a typového diagramu dodávky, číslo měřicího zařízení, číslo a EIC odběrného místa, atd.;
 6. informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností, a to včetně informací z veřejných rejstříků;
 7. další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve smluvních či v jiných dokumentech, při jednáních a při využívaní služeb PPD, a to včetně pozdějších aktualizací;
 8. kamerové záznamy z kamer umístěných v sídle a provozovnách PPD;
 9. záznamy telefonických hovorů na naší zákaznické lince a informace z těchto záznamů.

 

 

 1. JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob nebo z veřejně dostupných zdrojů. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

Vaše osobní údaje získáváme:

Od Vás, zejména:                  

 • na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy; nebo
 • při telefonické komunikaci (především telefonické ohlašování poruch a závad na plynovém zařízení na zákaznické linky): monitorujeme a zaznamenáváme Vaše hovory, a to za účelem plnění našich právních povinností, zejména povinnosti zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, zvyšování kvality poskytovaných služeb a ochrany práv; o této skutečnosti jste vždy předem informováni; nebo
 • při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace emailem.

Od třetích osob, zejména:     

 • od orgánů státní správy při plnění našich zákonných povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů; nebo
 • od třetích osob na základě právních předpisů [zejména zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) (dále jen „EnerZ“), vyhlášky č 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (dále jen „Pravidla trhu s plynem“), atd.].

Z veřejně dostupných zdrojů, zejména:

 • ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte;
 • z veřejných rejstříků, zejména z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, nebo insolvenčního rejstříku.

Z vlastní činnosti:

 • při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

 

 1. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou zákonem nebo dále uchováváme, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální nároky, případně bránit naše práva a právní zájmy po dobu běhu promlčecích lhůt apod.

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 1. pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a při vyřizování Vašich žádostí,
 2. pro účely plnění našich zákonných povinností,
 3. pro splnění úkolu ve veřejném zájmu,
 4. pro účely našich oprávněných zájmů.

Ad a)   Pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a při vyřizování Vašich žádostí

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smluv, a související fakturace, zpracování údajů z měření, reklamace a komunikace.  Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.

Pro tyto účely jsou zpracovávány v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás zpracováváme (viz výše kapitola III. této Informace), výjimkou jsou například kamerové záznamy. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání příslušné smlouvy a dále po dobu, dokud nejsou vypořádány závazky z těchto smluv.

Ad b)   Pro účely plnění našich právních povinností plynoucí ze zákona

V souvislosti s výkonem naší podnikatelské činnosti, zejména jako provozovatele distribuční plynárenské soustavy, máme řadu právních povinností vyplývajících např. z EnerZ, Pravidel trhu s plynem, atd., na základě nichž jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se zejména o povinnost zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, poskytovat službu distribuční soustavy, poskytovat provozovateli přepravní soustavy a provozovatelům distribučních soustav, provozovatelům zásobníků plynu a výrobcům plynu informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy zákonným požadavkem.

V souvislosti s plněním těchto povinností zpracováváme i Vaše osobních údaje, které nám poskytly třetí strany nebo které jsme získali z veřejných rejstříků (zejména od držitelů licence na obchod s plynem, na distribuci plynu, přepravu plynu, od operátora trhu, osobní údaje z katastru nemovitostí, atd.).

Za účelem plnění našich zákonných povinností Vaše osobní údaje rovněž poskytujeme třetím osobám, jak je blíže popsáno v kapitole VI. této Informace. 

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění právních povinností.

Ad c)   Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. b) bod 1 a § 3 odst. 2 EnerZ je distribuční soustava zřizována a provozována ve veřejném zájmu a distribuce plynu se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Jako provozovatel distribuční soustavy jsme tudíž pověřeni některými úkoly za účelem naplnění základních požadavků provozování distribuční soustavy, zejména požadavku bezpečnosti a spolehlivosti. Za tímto účelem zpracováváme vybrané osobní údaje uvedené v kapitole III. této Informace vyžadované pro řádné provozování distribuční plynárenské soustavy.

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

Ad d)   Pro účely našich oprávněných zájmů

Pro účely našich oprávněných zájmů je možné zpracovávat osobní údaje tam, kde je potřeba chránit majetek, život a zdraví nebo o právo vymáhat naše oprávněné nároky.

Jedná se o následující oprávněné zájmy PPD:

 • Ochrana majetku, života a zdraví zaměstnanců, zákazníků a osob vstupujících do našich objektů. Za tímto účelem jsou v sídle a provozovnách PPD nainstalovány kamerové systémy. O umístění kamer je zákazník vždy informován informačními cedulemi při vstupu do sledovaného prostoru. Kamerové záznamy jsou uchovávány nejdéle po dobu 11 dnů. V případě nutnosti mohou být kamerové záznamy předány orgánům činným v trestním řízení. Mimo tento účel nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány.
 • Vymáhání pohledávek nebo obhajobu našich právních nároků. Za účelem vymáhání pohledávek nebo obhajobu našich právních nároků zpracováváme osobní údaje uvedené v kapitole III. této Informace ad a) identifikační a adresní údaje, ad b) elektronické kontaktní údaje, ad d) další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, ad e) údaje o odběrném místě a o dodávce plynu, ad f) informace o bonitě a důvěryhodnosti a ad g) další osobní údaje poskytnuté zákazníkem. Tyto Vaše osobní údaje předáváme za účelem vymáhání našich pohledávek třetím osobám, jak je blíže popsáno v kapitole VI. této Informace. Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu běhu promlčecích lhůt. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení je dále zpracováváme po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchovávám tyto osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.
 • Řízení společnosti, výzkumy, vnitřní vyhodnocování a reporting. Pro efektivnější dosažení našich obchodních cílů a přizpůsobení produktů využíváme v omezeném rozsahu Vaše osobní údaje též pro potřeby statistických výzkumů, vnitřní administrativní potřeby, provádění analýz a pro interní reporting v rámci společnosti. Ačkoliv za vstup pro tyto činnosti mohou sloužit též Vaše osobní údaje, výsledky těchto činnosti mají obvykle anonymizovanou podobu. K dalšímu zpracování Vašich údajů v této souvislosti tudíž nedochází.
 • Sdílení v rámci koncernu. Přestože ostatní společnosti koncernu pro naši společnost obvykle vystupují při zpracování Vašich osobních údajů v roli zpracovatele, v omezeném rozsahu může

docházet též ke sdílení (a předávání) Vašich osobních údajů těmto jiným společnostem koncernu, a to pro vnitřní administrativní účely. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, která sdílení či předávání osobních údajů zakazují. Ujišťujeme Vás, že všechny společnosti koncernu dodržují srovnatelná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jako dodržuje naše společnost.

Kromě výše uvedeného ve specifických případech zpracováváme Vaše osobní údaje pro další účely, jako je zvyšování kvality služeb prostřednictvím záznamu ze zákaznické linky apod. V takových případech Vás informujeme o zpracování osobních údajů jiným odpovídajícím způsobem.

 

 1. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Jak již bylo v úvodu zmíněno, Vaše osobní údaje zpracováváme jako správci. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a stanovujeme prostředky zpracování. Pro plnění našich právních povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o následující případy:

 • poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení,
 • plnění zákonných informačních povinností vůči orgánům státní správy (např. Energetický regulační úřad),
 • plnění informačních povinností a reportingů vůči držitelům licencí dle EnerZ ((zejména jde o poskytování údajů jiným účastníkům trhu s plynem či elektřinou, OTE, a.s.),
 • poskytování osobních údajů jiným osobám v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit i třetí osoby – zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý, kdo na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem, tedy PPD, zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany PPD nebo koncernu PPAS. Aktuální seznam zpracovatelů je uveden na konci Informace v příloze 2.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky, případně dalších zemí Evropské unie a Švýcarska, kde je zajištěna stejná úroveň ochrany osobních údajů jako v České republice. Do jiných zemí Vaše osobní údaje nepředáváme.

 

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí zákazníků. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech PPD, případně v informačních systémech našich zpracovatelů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci PPD a zpracovatele, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Se všemi případnými zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v PPD.

 1. Jaká jsou Vaše práva?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.
 2. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
 3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů. Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, pokud budou naplněny podmínky stanovené právními předpisy.
 4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji.
 5. Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů (blíže část V. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní

údaje?). V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás významně dotýkalo.

 

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu.

 

 

Tato Informace je platná a účinná ke dni 9. května 2018. Práva, která Vám přiznává obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a nikoliv zákon o ochraně osobních údajů (zejména právo na přenositelnost), je nicméně možné uplatňovat až od doby účinnosti GDPR, tj. od 25. května 2018. Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na webových stránkách www.ppdistribuce.cz a současně je dostupné na vyžádání v sídle PPD. Kontaktní údaje naleznete v kapitole I. této Informace.

 

 

Příloha č. 1

Seznam členů koncernu Pražská plynárenská a.s.

K datu 25. 5. 2018 je koncern Pražská plynárenská a.s., tvořen následujícími společnostmi:

Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492;

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 47116471; Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27403505; Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27436551; Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 63072599; Informační služby - energetika, a.s., IČO: 26420830.

 

 

Příloha č. 2

Seznam zpracovatelů

K datu 25. 5. 2018 využíváme při zpracování Vašich osobních údajů zejména níže uvedené třetí osoby, jakožto zpracovatele Vašich osobních údajů:

 

Oblast spolupráce

Třetí strana

IČO

Distribuce zemního plynu

Držitelé licence na obchod s plynem

N/A

Právní služby

AK fyzické osoby

N/A

Právní služby

HKR advokátní kancelář s.r.o.

4372824

Telekomunikační služby

O2 Czech Republic a.s.

60193336

Stavební činnost

Poskytovatelé investičních služeb a stavebních prací

N/A

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde