Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Důvod a způsob založení společnosti, podmínky a principy, za kterých společnost provozuje svoji činnost

Společnost byla založena v prosinci roku 2005 v návaznosti na legislativní požadavek právního oddělení provozovatele distribuční soustavy. Zakladatelská listina a stanovy společnosti jsou dostupné ve Sbírce listin (https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=311192).
Předmětem podnikání společnosti je činnost distribuce plynu, kterou společnost vykonává na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence č. 220604881 podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 4 energetického zákona. Společnost provozuje distribuční plynárenskou soustavu na vymezeném území, kterým je  především Hlavní město Praha a některá území ve Středočeském kraji.
Společnost se při výkonu činnosti distribuce plynu řídí zejména energetickým zákonem, který upravuje podmínky podnikání v energetických odvětvích a jeho prováděcími předpisy. Účetní závěrky společnosti jsou dostupné v rámci výročních zpráv na www.ppdistribuce.cz.

2. Organizační struktura společnosti

3. Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Žádosti o informace lze podat:

 • prostřednictvím sítě elektronických komunikací – podatelna@ppdistribuce.cz,
 • datovou schránkou, ID datové schránky: w9qfskt,
 • osobně v našich obchodních kancelářích v sídle společnosti v pondělí až čtvrtek mezi 9:00 – 15:00, nebo
 • poštou na adresu U Plynárny 500, 145 08 Praha 4.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Pokud žádost nesplňuje obsahové náležitosti, nepovažuje se za žádost o poskytnutí informace a subjekt o tom žadatele vyrozumí do 7 dnů.
Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

 4. Příjem dalších podání

Stížnost může žadatel podat stejným způsobem jako žádost, pokud:

 • nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti,
 • nebyla mu po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • informace byla poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty k podání informace.
O stížnosti rozhoduje představenstvo společnosti. Pověřený pracovník do 7 dnů předkládá představenstvu společnosti stížnost se spisovým materiálem, pokud stížnosti sám zcela nevyhoví poskytnutím informace nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Představenstvo společnosti o stížnosti rozhodne do 15 dnů.

5. Opravné prostředky

Odvolání může podat žadatel osobně, písemně, datovou schránkou nebo elektronicky.
Podává se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti u subjektu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Pověřený pracovník předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, kterým je představenstvo společnosti, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Nadřízený orgán o odvolání do 15 dnů od předložení rozhodne.

6. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Údaje o činnosti společnosti v oblasti poskytování informací jsou součástí Výroční zprávy společnosti, která je zveřejněna na webových stránkách: www.ppdistribuce.cz

7. Úhrady za poskytování informace

V souvislosti s poskytováním informací je společnost oprávněna požadovat po žadateli úhradu za poskytnutí informací. Výši úhrady stanoví pracovník pověřený poskytnutím informace dle níže uvedených sazeb úhrad. Jedná se o náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesíláním informací žadateli, případně náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace.
Bude-li společnost požadovat úhradu za poskytnutí informace, oznámí výši úhrady a její vyčíslení písemně žadateli předem spolu s poučením o možnosti podat stížnost. Nesplněním této oznamovací povinnosti ztrácí společnost nárok na úhradu nákladů.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady na bankovní účet společnosti vedený v České spořitelny, a.s., číslo účtu: 6103692/0800. Variabilní symbol bude sdělen společně s vyčíslením výše požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení nezaplatí, společnost žádost odloží.
Pokud celková výše úhrady nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada ze strany společnosti požadována. Částka se zaokrouhluje vždy na celé koruny směrem dolů.

Sazby úhrad s účinnosti od 27. 1. 2020:

Tisk, kopírování:

 • Kopie A4, jednostranná, černobílá         4,- Kč    /           barevná            6,- Kč
 • Kopie A4, oboustranná, černobílá          5,- Kč    /           barevná            8,- Kč
 • Kopie A3, jednostranná, černobílá         8,- Kč    /           barevná            12,- Kč
 • Kopie A3, oboustranná, černobílá          10,- Kč  /           barevná            16,- Kč

Technické nosiče dat (upozornění: žadateli nebude umožněno ukládat data na vlastní nosiče dat):

 • CD ROM           20,- Kč/kus      
 • DVD ROM         30,- Kč/kus

Předávání/Odesílání informací:

 • Balné – paušální sazba             20,- Kč
 • Poštovné – vždy dle platného ceníku poštovních služeb

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Hodinová sazba mimořádně rozsáhlého vyhledávání je odvozena od mzdových nákladů a ostatních osobních nákladů. Účtuje se v případech, kdy vyhledání informace přesáhne 1 hodinu a sazba se následně počítá za každou započatou hodinu. Násobí se v případě, že informace vyhledává více než jeden pracovník.

 • Sazba (po překročení 1. hodiny) činí za každou započatou hodinu 250,- Kč.

8. Zveřejnění informací poskytnutých na žádost

Pod odkazy níže naleznete informace, které společnost poskytla na základě žádostí.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde